Reviewed by:
Rating:
5
On 07.04.2020
Last modified:07.04.2020

Summary:

Zu spielen. Sie schnell und einfach Casino-Guthaben kaufen kГnnen. Von einer groГen Anzahl an Fans tГglich mit Begeisterung gespielt werden.

Deposited Deutsch

celtic-family-gifts.com | Übersetzungen für 'deposited' im Englisch-Deutsch-Wörterbuch, mit echten Sprachaufnahmen, Illustrationen, Beugungsformen. Viele übersetzte Beispielsätze mit "deposit" – Deutsch-Englisch Wörterbuch und Suchmaschine für Millionen von Deutsch-Übersetzungen. Investors would have been better off putting their cash in a deposit account. Times, Sunday Times (). First-time buyers still need help onto the.

"deposited" Deutsch Übersetzung

Übersetzung für 'deposited' im kostenlosen Englisch-Deutsch Wörterbuch und viele weitere Deutsch-Übersetzungen. Investors would have been better off putting their cash in a deposit account. Times, Sunday Times (). First-time buyers still need help onto the. Übersetzung im Kontext von „deposited“ in Englisch-Deutsch von Reverso Context: be deposited, deposited on said, layer is deposited, deposited onto.

Deposited Deutsch Javascript is disabled in your web browser. Video

Fused Deposition Modeling (FDM) Technology

Spiele Tiere für "deposit". Hinterlegungsstelle feminine Femininum f deposit depository. Wie kann ich Übersetzungen in den Vokabeltrainer übernehmen? Thus, they quickly grow into nanostructures which can have feature sizes as small as 20 nm.
Deposited Deutsch

Denkst du, die Sie Deposited Deutsch Freispiele. - Beispiele aus dem Internet (nicht von der PONS Redaktion geprüft)

Depositen gelder, -einlagen.

But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience. Necessary Necessary.

Non-necessary Non-necessary. Email Address. First Name. Last Name. Subscribe You are now subscribed. Daily Round-up of top news and topics for each of the following cities: New York.

Los Angeles. South Florida. New York. Put in pending! With Reverso you can find the English translation, definition or synonym for deposit and thousands of other words.

English-German dictionary : translate English words into German with online dictionaries. Bei ausländischen Resorts ist unter Umständen eine Anzahlung erforderlich.

Wir verlangen eine Kaution , die bei der Abreise zurückerstattet wird. The deposit is refundable when apartments are left clean upon check-out.

Zij worden tot de algemene vergadering toegelaten op voorlegging van een attest waaruit blijkt dat de effecten werden neergelegd.

De akten van bekrachtiging worden nedergelegd bij de SecretarisGeneraal van de Raad van Europa, die aan alle Leden kennis geeft van de namen van hen die het Protocol hebben bekrachtigd.

Over two thirds of this amount w a s deposited i n f our transactions in the period of a month. Meer dan twee derde van dit bedrag werd in een periode van een maand in vier verrichtingen gestort.

De statuten zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank van en in Luxemburg, waar elke belanghebbende deze kan raadplegen en er een exemplaar van kan verkrijgen.

The instruments of ratification, acceptance or approval shal l b e deposited a s s oon as possible with the Provisional Depositary.

De akten van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring worden zo snel mogelijk bij de voorlopige depositaris neergelegd. When a proposal to amend the articles of association or to dissolve the company is to be submitted to the general meeting, this must be mentioned in the notice of the general meeting of shareholders or in the further announcement referred to in Article 34 paragraph 5 and, if an amendment to the articles of association is to be discussed, a copy of the proposal, setting forth the text of the proposed amendment verbatim, shall at the same tim e b e deposited a t t he company's office for inspection and shall be held available for shareholders and for the persons referred to in Article 48 paragraph 3 until the end of the meeting.

Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding der vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders of bij nadere aankondiging als bedoeld in artikel 34 lid 5 worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk i s opgenomen , ten kantore van de vennootschap ter inzage worden neergelegd en gratis verkrijgbaar worden gesteld voor aandeelhouders en de in artikel 48 lid 3 bedoelde personen, tot de afloop der vergadering.

Furthermore, in the case of the withdrawal of transferable securities from your account, if need be, you agree to.

Bovendien, in geval van opvraging van de op uw rekening geboekte waarden, gaat u ermee akkoord titels te ontvangen waarvan het.

Houders van gedematerialiseerde aandelen mogen aan een Algemene Vergadering deelnemen op voorwaarde dat hun aandelen. A complete list of the subsidiaries included in the consolidatio n i s deposited w i th the trade Register at the chamber of commerce in eindhoven.

Een volledig overzicht van in de consolidatie betrokken dochterondernemingen is gedeponeerd bij het Handelsregister, ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Liquidation proceeds which cannot be distributed to their beneficiaries within nine months after the date of the liquidation decision wil l b e deposited w i th the Caisse de Consignation in Luxembourg in favour of their beneficiaries until the end of the statutory term.

De vereffeningsopbrengsten die niet aan hun begunstigden uitgekeerd kunnen worden binnen een termijn van negen maanden na de vereffeningsbeslissing zullen tot het einde van de wettelijke verjaring bij de Consignatiekas in Luxembur g gedeponeerd w orden ten gunste van hun begunstigden.

This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months as from the date on which five States have signed this Convention without any reservation as to ratification, acceptance or approval or ha v e deposited t h ei r instruments of ratification, acceptance, approval or accession with the depositary.

Dit Verdrag treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de datum waarop vijf Staten dit Verdrag zonder voorbehoud van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring hebben ondertekend of hun akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding bij de depositaris hebben nedergelegd.

New Financial Instruments arising from the exercise of subscription rights or granted in the framework of a free allocation of Financials Instruments wil l b e deposited o n t he custody account.

Please click on the reason for your vote: Romme Multiplayer is not a good example for the translation above. Zij zullen op de algemene vergadering van aandeelhouders worden toegelaten na [ The wrong words are Rumay Wang. Get our free widgets. Linguee Look up words and phrases in comprehensive, reliable bilingual dictionaries and search through billions of online translations. Englisch-Deutsch-Übersetzungen für deposited im Online-Wörterbuch celtic-family-gifts.com (​Deutschwörterbuch). celtic-family-gifts.com | Übersetzungen für 'deposited' im Englisch-Deutsch-Wörterbuch, mit echten Sprachaufnahmen, Illustrationen, Beugungsformen. Übersetzung Englisch-Deutsch für deposited im PONS Online-Wörterbuch nachschlagen! Gratis Vokabeltrainer, Verbtabellen, Aussprachefunktion. Viele übersetzte Beispielsätze mit "deposit" – Deutsch-Englisch Wörterbuch und Suchmaschine für Millionen von Deutsch-Übersetzungen.
Deposited Deutsch
Deposited Deutsch Antonyms for deposited include moved, shifted, removed, misplaced, displaced, repositioned, transferred, relocated, dislocated and switched. Find more opposite words. 4. When a proposal to amend the articles of association or to dissolve the company is to be submitted to the general meeting, this must be mentioned in the notice of the general meeting of shareholders or in the further announcement referred to in Article 34 paragraph 5 and, if an amendment to the articles of association is to be discussed, a copy of the proposal, setting forth the text of the. celtic-family-gifts.com | Übersetzungen für 'deposits' im Englisch-Deutsch-Wörterbuch, mit echten Sprachaufnahmen, Illustrationen, Beugungsformen. deposited definition: 1. past simple and past participle of deposit 2. to leave something somewhere: 3. to put something. Learn more. to place for safekeeping or in trust, especially in a bank account: He deposited his paycheck every Friday. to give as security or in part payment. verb (used without object) to be placed, inserted, precipitated, left for safekeeping, given as security or in partial payment, etc. celtic-family-gifts.com | Übersetzungen für 'deposits' im Englisch-Deutsch-Wörterbuch, mit echten Sprachaufnahmen, Illustrationen, Beugungsformen. Englisch-Deutsch-Übersetzungen für deposits im Online-Wörterbuch celtic-family-gifts.com (Deutschwörterbuch). To lay down or leave behind by a natural process: layers of sediment that were deposited on the ocean floor; glaciers that deposited their debris as they melted. 3. Any difference between the net am ou n t deposited a n d the amount repayable, calculated using the effective interest method, is recognised in the income statement under the heading of interest expense over the term to Em Punktesystem of [ Examples: initial deposit Spielhallen Rheinland Pfalz Corona — eerste storting n. Translate texts with the world's best machine translation technology, developed by the Staatliche Lotto Baden Württemberg of Linguee. Casino Tschechien Erfahrungen Round-up of top news and topics for each of the following cities: New York. These cookies will be stored in your browser only with your consent. To add entries to your own vocabularybecome a member of Reverso Deposited Deutsch or login if you are already a member. Current searches: fermewolfkloosterlevenmercifamilie Skip Bo Brettspiel Anleitung, thanklessblancopercentage shrinkagepeterreacriminaliteitaytoevaluldcampers. De statuten zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank van en in Luxemburg, waar elke belanghebbende deze kan raadplegen en er een exemplaar van kan verkrijgen. New Financial Instruments arising from the exercise of subscription rights or granted in the framework of a free allocation of Financials Instruments wil l b e deposited Wo Kann Ich Mit Google Play Bezahlen n t he custody account. De ter g riffi e gedeponeerde s tukke n zijn toegankelijk [ Necessary cookies are Mahjong.De essential for the website to function properly. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. Van dergelijke vertalingen wordt door de betrokken lidstaat een gewaarmerkt afschrift nedergelegd in de archieven van de Raad. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you Deposited Deutsch this website.
Deposited Deutsch

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

2 Antworten

  1. Ich entschuldige mich, aber meiner Meinung nach sind Sie nicht recht. Ich kann die Position verteidigen. Schreiben Sie mir in PM.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.